Statut 2017-12-09T11:00:28+03:00

STATUT

Despre noi

Capitolul I

Date generale

Art. 1. Numele societăţii este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE GASTROENTEROLOGIE ŞI HEPATOLOGIE

Înregistrarea Societăţii este în România.

Art. 2. Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie este o organizaţie autonomă profesional-ştiinţifică, reunind medicii care practică gastroenterologia, chirurgia generală cât şi medici din specialităţi înrudite (medicină internă, medicină nucleară, laboratorul clinic, anatomie patologică), şi rezidenţi de gastroenterologie.

Art. 3. Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie prezintă autonomie structurală funcţională şi economică.

Capitolul II

Scopul şi obiectivele generale ale societăţii

Art. 4. Scopul şi obiectivele generale ale societăţii sunt:

 1. a) Să promoveze gastroenterologia şi hepatologia în România, să acţioneze pentru interesele specialităţii, pentru menţinerea onoarei şi prestigiului acesteia.
 2. b) Să organizeze întâlniri periodice ale membrilor asociaţiei în cadrul simpozioanelor anuale şi congresele cvadrienale.
 3. c) Să iniţieze şi să organizeze informaţia profesională a membrilor săi, prin intermediul unor publicaţii periodice, care pot fi cu timpul jurnalele societăţii, sau prin publicarea altor materiale informative.
 4. d) Să iniţieze şi să organizeze studii multicentrice în vederea cercetărilor privind epidemiologia bolilor digestive în România, precum şi valoarea comparativă a diferitelor metode de diagnostic şi tratament.
 5. e) Să propună Ministerului Sănătăţii, Colegiului Medicilor din România sistemul de organizare şi condiţiile de acreditare ale unităţilor publice şi private spitaliceşti şi ambulatorii în care se acordă asistenţă de specialitate.
 6. f) Să dezbată şi să propună Colegiului Medicilor şi Ministerului Sănătăţii sistemul de organizare a specialităţii, numărul de specialişti necesari şi condiţiile de obţinere a dreptului de practică în gastroenterologie şi hepatologie.
 7. g) Să propună şi să dezbată împreună cu Colegiul Medicilor sistemul de supraspecialităţi derivate din gastroenterologie şi hepatologie şi modalităţile de obţinere ale acestora.
 8. h) Să propună Colegiului Medicilor, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Comisiei Medicamentelor, alegerea medicamentelor compensate care sunt necesare tratamentului pacienţilor cu afecţiuni digestive şi hepatice şi să propună totodată cuantumul de compensare.
 9. i) Să propună şi să negocieze cu Colegiul Medicilor şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii costurile prestaţiilor specifice pentru diagnosticul şi terapia pacienţilor digestivi şi hepatici.
 10. j) Să participe împreună cu Colegiul Medicilor la emiterea criteriilor de acordare a credităţilor de Educaţie Medicală Continuă în domeniul Gastroenterologiei şi Hepatologie.
 11. k) Stimularea interesului privind cercetarea ştiinţifică a medicilor tineri prin realizarea de concursuri dotate cu premii din fondul societăţii, a celor mai valoroase lucrări, cu ocazia manifestărilor anuale. Acordarea de burse pentru specializare şi perfecţionare în străinătate.
 12. l) Adresarea la organismele similare internaţionale şi dezvoltarea colaborărilor cu acestea, prin participarea la manifestările ştiinţifice şi prin organizarea de schimburi de experienţă.
 13. m) Editarea unei reviste de specialitate (Revista Română de Gastroenterologie şi Hepatologie) având drept scop promovarea cercetării în domeniul Gastroenterologiei şi Hepatologiei, Educaţia Medicală Continuă prin publicarea lucrărilor de specialitate sau dezbaterilor din Simpozioanele şi Congresele Societăţii, precum şi a Consensurilor privind diferitele aspecte ale practicii de gastroenterologie şi hepatologie. Preşedintele Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie este şi preşedintele Comitetului de Redacţie.

Capitolul III

Membrii Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie

Art. 5. Membrii Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie pot fi membrii titulari asociaţi, membrii onorifici.

Art. 6. Membrii titulari. Membrii titulari ai Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie pot deveni următoarele persoane:

a)Orice medic român sau străin care are titlul de medic specialist sau medic primar de gastroenterologie şi hepatologie dovedit printr-o diplomă valabilă în România şi care lucrează efectiv în specialitate.

 1. b) Medicii de altă specialitate care au competenţă de gastroenterologie şi hepatologie.
 2. c) Chirurgii cu specialitate de chirurgie generală.
 3. d) Orice alt specialist care prin activitatea pe care o are este implicat în problematica de diagnostic şi tratament gastroenterologie: radiologie, ecografie abdominală, endoscopie digestivă, imunologie, internişti, terapeuţi intensivi, oncologi etc.
 4. e) Rezidenţii în specialitatea de gastroenterologie.

Art. 7. Membrii asociaţi ai Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie pot deveni medici şi alte cadre didactice care sunt membrii titulari ai unei societăţi profesionale şi care doresc să fie membrii ai Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

Art. 8. Membrii onorifici sunt persoanele din ţară sau străinătate care prin activitatea lor au

adus o contribuţie semnificativă în dezvoltarea gastroenterologiei şi hepatologiei româneşti sau internaţionale.

Art. 9. Modalităţile şi condiţiile de a deveni membru al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie sunt următoarele:

Membrii titulari. Persoanele care doresc să devină membrii Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie trebuie să completeze un formular cerere din care să reiasă că au obţinut specialitatea sau competenţa de gastroenterologie sau hepatologie, sau că lucrează în specialitate şi să prezinte actul prin care se conferă specialitatea sau competenţa, locul de muncă şi data la care acesta a fost eliberat. În acelaşi formular trebuie să specifice că a luat la cunoştinţă de statutul societăţii şi se obligă să-l respecte şi să plătească cotizaţia anual. Fiecare candidat trebuie să aibă o recomandare a unui membru al comitetului Societăţii. Formularul astfel completat se trimite la Secretarul Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie care, împreună cu preşedintele aprobă înscrierea în rândul membrilor Societăţii a petentului respectiv.

Membrii asociaţi. Persoanele care doresc să devină membri asociaţi trebuie să completeze un formular asemănător cu aceleaşi date cu cel al membrilor titulari, indicând în plus Societatea la care sunt membrii titulari.

Membrii onorifici devin specialiştii din ţară şi străinătate care sunt aleşi prin vot de Comitetul Societăţii, la propunerea a cel puţin 3 membrii din Comitetul Societăţii.

Capitolul IV

Drepturile membrilor Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie

Art. 10. Drepturile membrilor titulari şi asociaţi sunt următoarele:

 1. a) Dreptul de a fi ales în conducerea Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie în comisiile de lucru ale acestuia.
 2. b) Participarea la alegerea Comitetului de Conducere conform regulamentului în vigoare.
 3. c) Taxa redusă de participare la Sesiunile, Simpozioanele şi Congresele organizate de Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie.
 4. d) Propuneri privind tematica manifestărilor şi locul lor de desfăşurare.
 5. e) Primirea fără taxă de abonament în plus a Revistei Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.
 6. f) Orice propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

Art. 11. Membrii asociaţi au următoarele drepturi:

 1. a) Să participe cu taxă redusă la manifestările Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.
 2. b) Să se aboneze cu taxă redusă la Revista Română de Gastroenterologie şi Hepatologie.
 3. c) Să propună tematica manifestărilor ştiinţifice şi locul de desfăşurare a acestora

Capitolul V

Îndatoririle membrilor Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie şi retragerea titlului de membru

Art. 12. Membrii titulari şi asociaţi au datoria de a achita regulat cotizaţia anuală stabilită de Comitetul Societăţii şi să respecte statutul şi de a participa activ la manifestările ştiinţifice ale Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

Art. 13. Retragerea titlului de membru al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie se face de către Comitetul de Conducere al Societăţii pentru acele persoane care nu au plătit timp de 2 ani cotizaţia de membru.

Art. 14. Membrii Societăţii participă obligatoriu la Simpozioanele Naţionale şi Congresele Naţionale ale Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie pentru menţinerea standardului de pregătire.

Capitolul VI

Alegerea Conducerii Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie

Art. 15. Având în vedere că este o societate înnoită cu un nou start, că fiecare membru are dreptul de a fi ales în funcţiile de conducere ale Societăţii şi obligaţia de a participa la Simpozioanele şi Congresele Naţionale (art. 10) şi deci implicit la Adunarea Generală de alegeri a Consiliului Director, alegerea Preşedintelui în exerciţiu şi a celui succesor se face prin vot universal şi secret.

Art. 16. După alegerea Preşedintelui în exerciţiu, acesta propune Adunării Generale restul membrilor Consiliului Director (vicepreşedinte, trezorier şi 7 membri) care vor fi votaţi prin vot universal deschis. În aceeaşi şedinţă Preşedintele în exerciţiu numeşte Secretarul Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

Art. 17. La nominalizarea vicepreşedintelui în exerciţiu se va lua în considerare reprezentarea tuturor zonelor ţării.

Art. 18. Pentru alegerea Preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Director este necesară majoritatea simplă a celor prezenţi care au plătit cotizaţia la zi.

Art. 19. Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie va fi condusă de Comitetul Director care este ales de către toţi membri Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Consiliul Director este format din 20 persoane: preşedintele de onoare, preşedintele în exerciţiu, preşedintele succesor, 5 vicepreşedinţi, 11 membri, 1 secretar general (numit de preşedintele în exerciţiu).

Preşedintele în exerciţiu este ales pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii nesuccesive a mandatului. Ceilalţi membrii ai Consiliului Director sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară sau ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară la cererea a 1/3 din membrii Societăţii sau din membrii consiliului.

Preşedintele şi/sau vicepreşedinţii sunt organe de decizie permanentă a societăţii şi o reprezintă în relaţii cu terţii.

Art. 20. Preşedintele executiv şi vicepreşedinţii organizează comisiile de activitate care sunt conduse de către vicepreşedinţi. Comisiile de activitate trebuie să acopere domeniile de activitate cele mai stringente cum ar fi: Comisia de Organizare a manifestărilor ştiinţifice, Comisa de Învăţământ, Comisia de Cercetare, Comisia de legătură în Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Comisia de Educaţie Medicală continuă şi Comisia de Relaţii cu străinătatea. Comitetul va putea, în funcţie de necesitate, să comaseze, să desfiinţeze sau să înfiinţeze comisii.

Capitolul VII

Resurse financiare

Art. 21. Fondurile Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie se constituie în lei şi în valută din următoarele surse:

 • cotizaţiile anuale ale fiecărui membru;
 • taxă de participare pentru reclame;
 • publicaţii periodice;
 • subvenţii, donaţii în condiţiile legii;
 • cota parte 10% din bugetul manifestărilor ştiinţifice;
 • taxe anuale pe cursuri presimpozion şi precongres.

Art. 22. Cotizaţia se indexează în fiecare an în funcţie de gradul de inflaţie. Membrii titulari

plătesc cotizaţia întreagă. Membrii asociaţi plătesc 75% din cotizaţia anuală a unui membru titular, rezidenţii plătesc 25% din cotizaţia anuală a membrului titular.

Capitolul VIII

Sediul Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie

Art. 23. Sediul Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie se stabileşte în oraşul şi adresa de lucru a Preşedintelui şi/sau Secretarului General, schimbându-se la fiecare 2 ani.

Capitolul IX

Dispoziţii Finale

Art. 24. Prezentul statut intră în funcţie după aprobarea sa de Adunarea Generală a Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie şi nu poate fi modificat decât în aceleaşi condiţii.

Abonează-te la Newsletter